Home    “โรงแรม” สร้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

การขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม

ความหมายของโรงแรม
โรงแรม คือ สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักเป็นการชั่วคราว
ถ้าพักประจำนานอย่างน้อย 1 เดือน และไม่ได้ขายอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้พักหรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็นโรงแรม ถ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในราชการ การกุศล การศึกษา ขอยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรมได้

หลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงแรม

 1. ลักษณะของอาคารที่พัก ต้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง
 2. วัตถุประสงค์ของโรงแรม ต้องใช้เป็นที่พักของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวโดยแท้ และไม่มีลักษณะหรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 3. สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสะดวกแก่การตรวจตรา เส้นทางเข้าออกต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
 4. สถานที่จอดรถ ต้องมีเพียงพอสมดุลกับจำนวนห้องพัก โดยสถานที่จอดรถต้องแยกออกต่างหากจากบริเวณห้องพักไม่ให้ปะปนกัน และไม่ให้มีทางสำหรับให้รถแล่นผ่านบริเวณห้องพักแต่ละชั้น

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม (นายทะเบียนโรงแรม)
จังหวัดต่างๆ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. คือ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน

 1. อนุมัติให้ก่อสร้างโรงแรม เปิดดำเนินกิจการโรงแรม\
 2. เปลี่ยนชื่อโรงแรม, ย้ายโรงแรม
 3. ลดหรือเพิ่มห้อง
 4. เปลี่ยนตัวเจ้าของหรือเจ้าสำนัก
 5. รับแจ้งการเลิกดำเนินกิจการโรงแรม
 6. ประทับตราและลายมือชื่อในสมุดจดนามผู้พัก (ร.ร.4)
 7. ตรวจ,ยึดใบอนุญาตไม่เกิน 15 วัน กรณีฝ่าฝืน ม.22 (ละเลยไม่รักษาความสะอาด, ยินยอมให้บุคคลใดๆ หลบซ่อน/มั่วสุมในลักษณะที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบในบ้านเมือง
 8. ปฏิเสธใบอนุญาต กรณีเจ้าสำนัก/บุคคลใดๆ ในโรงแรมป่วยเป็นโรคที่อาจติดต่อผู้อื่นได้ หรือ เจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำ เป็น 2 ครั้ง (กรณีความผิดเรื่องสมุดจดนามผู้พัก, เปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือ เจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำเป็น 3 ครั้ง (กรณีความผิดยอมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน/โรคติดต่อเข้าพัก) หรือ เจ้าสำนักถูกยึดใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้ง และ เจ้าสำนักถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้ง โรง แรม

หมายเหตุ กรณีใน กทม. ให้ติดต่อที่ กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดโรง แรม


หมายเหตุ กรณีใน กทม. ให้ ติดต่อ ที่ กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม


หมายเหตุ กรณีใน กทม. ให้ติดต่อที่ กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงแรม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปิดโรงแรม เก็บตามอัตราค่าเช่าห้องพักในโรงแรมเป็นรายห้องต่อปี ดังนี้

 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละไม่เกิน 40 บาท/วัน เก็บห้องละ 10 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 40 บาท แต่ไม่เกิน 80 บาท/วัน เก็บห้องละ 20 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 80 บาท แต่ไม่เกิน 120 บาท/วัน เก็บห้องละ 30 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 120 บาท แต่ไม่เกิน 160 บาท/วัน เก็บห้องละ 40 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 160 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท/วัน เก็บห้องละ 50 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 200 บาท แต่ไม่เกิน 240 บาท/วัน เก็บห้องละ 60 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 240 บาท แต่ไม่เกิน 280 บาท/วัน เก็บห้องละ 70 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 280 บาท ขึ้นไป/วัน เก็บห้องละ 80 บาท

ผู้มีหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการโรงแรม เพื่อให้โรงแรมดำเนินการไปโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี คือ นายอำเภอ และ ตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป

สถานที่ติดต่อเพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม
ติดต่อยื่นเรื่องราวขออนุญาตจัดตั้งโรงแรมได้ที่อำเภอท้องที่ที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่ (ที่ทำการปกครองอำเภอ) หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่
1. สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
2. กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 2211133, 2212893 E-mail moi0208@moi.go.th
สำหรับในเขต กทม. ติดต่อที่ กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 5139050, 5133219

เคดิต : http://www.mahadthai.com/inspect/hotel.htm


Keep up with our latest Properties
News & Promotion


Enter your email and subscribe to our newsletter.

Related Articles

Leave a Reply